Lét mèr ins good op

Uitvoerders: De Kezelzekskes en De Kezelkinnekes
Tekst: De Kezelkinnekes
Muziek: Buckx Fizz

Hé doa loester ins, wils dich mét mich vrieje goan.
Dan zal ich dich ierst lieren dansen veur eine schoene romance.
Want anders zèg ich ... stop.
Noe houw dich mèr klaor en doot mich mèr noa.
Noew lèt mer ins good .. op

Noew duiste eine stap noa veur, en dan kump ste auch weer truk.
Joa de zweits mèt den ermen en de sjuddels mèt dien kont.
En de .. drèits ins rond.
En dan van veur aaf aan opnoew.
Noew lèt mer weer good ... op.

Dénk toch nèèt dèt geit nèèt.
Probeer het mèr 'n kier.
Kiék nèèt noa die ander.
Mèr maak wein eine gooie zwier.


En ast't al gèt béter geit, en de duis het dan mèt héél veul zin.
Dan zuls te zèèn det die ander noa dich zulle kieke wiej'n jaloerse hin.
Doot gewoon dein dans opnoew.
Noew lèt mer weer good ... op.

Joa de duis het al ech héél good, en wie maken plezeer vannacht.
Joa het kost os gein geld en het is toch zo fijn.
Hiéj hép ich op gewacht.
Die andere doon mèt en doon ons noa.
Noew lèt mer weer good ... op.